Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zapisy do klas pierwszych gimnazjów odbędą się za pomocą systemu elektronicznego https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl


Zapisy do szkół obwodowych

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do gimnazjum, w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz  dostępny na stronie naborowej i złoży go w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych

Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą gimnazjum poza obwodem - dzieci biorą udział  w procesie rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone w terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, wskazanymi wzałączniku nr 2 do Uchwały nr XV/268/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 lutego 2016 r.

Rekrutacja odbędzie się za pomocą systemu elektronicznego https://gimnazja-bielsko-biala.nabory.pl.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej.

Warunkiem zakwalifikowania do jednej z wybranych szkół jest uzyskanie wystarczającej liczby punktów, ustalonej na podstawie wskazanej w kryteriach punktacji, w zależności od liczby wolnych miejsc i punktów uzyskanych przez kandydatów. Jeśli kandydat będzie posiadał liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do więcej niż jednej szkół z tej listy, zostanie zakwalifikowany do tej, która jest wyżej na liście preferencji. W przypadku, gdy uczeń nie uzyska liczby punktów wystarczającej do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół zostanie automatycznie zakwalifikowany do szkoły obwodowej.

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.  

Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w  Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej oraz w Gimnazjum nr 15 im. Jana Sobieskiego w trybie i terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego prowadzona będzie w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w trybie
i terminach określonych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty.

Oddziały sportowe i dwujęzyczne zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w gimnazjum -  mogą ubiegać się o przyjęcie do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – bez rekrutacji,
  w sekretariacie szkoły składają ZGŁOSZENIE,
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkołach innych niż szkoła obwodowa - na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji
  z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • oddziałów integracyjnych – na zasadach określonych przez dyrektorów szkół (Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, Gimnazjum nr 13 z Oddziałami  Integracyjnymi),
 • oddziałów w szkołach specjalnych:

  Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego,

  Gimnazjum nr 18 w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,

  Gimnazjum nr 19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

  Gimnazjum nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,

  Gimnazjum nr 21 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
 

Rekrutacja ID: 110; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 0;